REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU EASTTRAVEL.TRAVELPAY.ONLINE

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), East Service Paweł Świderski z siedzibą w Lublinie ul.
Związkowa 26, NIP 8481674896, REGON: 060194380, wpisaną do Centralnej Ewidencji Organizatorów
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (nr wpisu do
rejestru: 154) ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do
jego przestrzegania.

DEFINICJE:

1) Administrator lub Organizator – East Service Paweł Świderski z siedzibą w Lublinie ul. Związkowa
26, NIP 8481674896, e-mail: kontakt@easttravel.pl, wskazany w Umowie – Zgłoszeniu jako
Organizator,

2) Impreza Turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

3) Płatność – dokonana przez Użytkownika zapłata za Imprezę Turystyczną w udostępnionej przez
Organizatora formie płatności, która może obejmować przelew bankowy na wskazany w Umowie
numer konta bankowego Organizatora lub przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą,
przelew za pośrednictwem BLIK lub inna forma płatności dostępna w serwisie PayNow,
zarządzanym przez mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, lub
PayU zarządzanym przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej
186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495;
krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do
Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

4) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
Serwisu.

5) Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie.
Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w
Imprezie Turystycznej, i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności.
Rezerwacja jest dokonywana w przypadku zawarcia umowy z Organizatorem poza Serwisem.

6) Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem https://easttravel.travelpay.online/

7) Uczestnik – Użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez Użytkownika, jako osoba biorąca udział
w Imprezie Turystycznej, której dane zostały podanie w Serwisie,

8) Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a
Organizatorem za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

9) Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361).

10) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Serwis, bez
względu na to, czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.
Użytkownikiem może być również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, za
zgodą opiekuna prawnego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

2. Zgodnie z art.8 . 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) Użytkownik nie może wprowadzać do
Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywych danych lub podszywanie się pod osobę trzecią jest
prawnie zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub
Regulaminem, naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony
interes Administratora, Administrator może podjąć wszelkie działania przewidziane prawem,
aby ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
o urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet,
o zainstalowanie na urządzeniu końcowym najnowszej wersji przeglądarki internetowe:
Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera,
o zainstalowanie na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub innego program
obsługującego pliki w formacie PDF.

6. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego konta e-mail.

7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik, po zapoznaniu się z różnymi rodzajami Imprez Turystycznych oraz propozycjami
wyjazdów: w kraju lub zagranicą, weekendowych oraz tygodniowych, jak również objazdowych
oraz wypoczynkowych Organizatora, jest przekierowywany do Serwisu w celu zawarcia Umowy
na Imprezę Turystyczną.

2. Użytkownik w Serwisie jest informowany o szczegółach Imprezy Turystycznej, w szczególności
jej nazwie, terminie, szczegółowym opisie świadczeń oraz cenie brutto oraz dodatkowe
produkty, takie jakie jak wycieczki fakultatywne, dostępne w ramach Imprezy Turystycznej.

3. Organizator w ramach Serwisu przedstawia Użytkownikowi cenę za Imprezę Turystyczną,
uwzględniając wszystkie wybrane przez Użytkownika opcje.

4. Organizator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie Umowy dla jednego lub
większej liczby Uczestników, jak również dokonanie Płatności.

5. W celu zawarcia Umowy na udział w Imprezie Turystycznej, Użytkownik podaje obowiązkowo
swoje: imię, nazwisko, adres email oraz dane Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail oraz
ewentualnie inne dane wskazane na formularzu konieczne do realizacji imprezy, w tym m.in. 
datę urodzenia, telefon, numer dokumentu tożsamości wraz z datą jego wydania i datą jego
ważności, adres (ulica, miasto kod pocztowy).

6. Płatność dokonywana jest na podstawie danych Użytkownika, które, w przypadku wybrania
metody płatności PayNow albo PayU, przekazywane są do operatora danej metody płatności.

7. Dla zwarcia Umowy niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się z treścią Umowy, załącznikiem
określającym przedmiot umowy, programem Imprezy Turystycznej, Regulaminem, Ogólnymi
Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, wyraził zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji oraz potwierdził akceptację tych dokumentów
przez kliknięcie w przycisk „Akceptuję z obowiązkiem zapłaty Przelew online” jeśli w ramach
danej Imprezy Turystycznej udostępniona jest ta metoda płatności albo „Akceptuję z
obowiązkiem zapłaty Przelew bankowy”.

8. Użytkownik poprzez dokonanie zapłaty w całości bądź w części, akceptuje warunki Umowy.

9. Organizator niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy przesyłając ją wraz
załącznikami oraz informacjami dodatkowymi na podany adres e-mail.

10. Realizacja Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach
Turystycznych oraz pozostałymi zapisami zawartymi w Regulaminie i dokumentach dołączonych
do Umowy.

11. Użytkownik potwierdza i zapewnia, że posiada zgodę Uczestników na wskazanie w Serwisie ich
danych niezbędnych do udziału w Imprezie Turystycznej.

IV. PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2. Serwis oferuje możliwość dokonania Płatności za Imprezę Turystyczną w sposób dostępny dla
danej Imprezy Turystycznej, co wynika z informacji zawartych na wyświetlanych formularzach.

3. Terminy płatności za Imprezy Turystyczne określone są każdorazowo w Umowie.

4. W przypadku Umowy zawartej w formie pisemnej i realizacji Płatności w formie przelewu
bankowego, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia Umowy. Przy
obliczaniu powyższego 24-godzinnego terminu nie uwzględnia się dni ustawowo uznanych za
wolne od pracy oraz sobót.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują
Administratorowi.
2. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji
zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz
drukowania wybranych stron internetowych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezach
Turystycznych.

VII. REKLAMACJE

1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, pod warunkiem, że dodatkowe
regulaminy, warunki czy zasady wewnętrzne wydane przez Organizatora wskazane w pkt. XI.3
niniejszego Regulaminu nie wskazują inaczej.

2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu nie są
realizowane bądź zostały zrealizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

3. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej przesyłając wiadomość e-mail na adres:
kontakt@easttravel.pl lub listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora podany
w Umowie.

4. Reklamacja winna zawierać dokładne oznaczenie imprezy, której dotyczy w tym przynajmniej
dane osób ją wnoszących, numer imprezy oraz opis stanu faktycznego a także w miarę
możliwości dokument potwierdzający zawarcie umowy, dokumentację fotograficzną itp.

5. W sytuacji, gdy przekazane przez Uczestnika informacje nie pozwalają na rozstrzygnięcie
reklamacji lub wymagają uzupełnienia, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do
Uczestnika o uzupełnienie danych dotyczących reklamacji.

6. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Organizator nie ponosi
odpowiedzialności. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie
wykorzystał w trakcie Imprezy Turystycznej, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub
w przypadku niestawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w ciągu 15 dni roboczych w formie, w której
została złożona reklamacja na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w
terminie 15 dni roboczych, Organizator powiadamia Uczestnikowi o przedłużeniu terminu na
rozpatrzenie reklamacji, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji,
który nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas przeglądania Serwisu
takie jak przejęcie przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Serwisu oraz
przerw w jego funkcjonowaniu, gdy do takiej przerwy doszło z przyczyn niezależnych od
Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis działała nieprzerwanie oraz
bezbłędnie.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Serwisu w
urządzeniu/urządzeniu mobilnym należącym do Użytkownika.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku
użytkowania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wbrew postanowieniom
niniejszego Regulaminu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez
Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Serwisu. W szczególności Administrator
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź
osoba trzecia.

IX. DOSTĘP DO SERWISU

Administrator zapewnia ciągły dostęp do Serwisu, jednakże zastrzega sobie prawo do wystąpienia
przerw lub ograniczeń w funkcjonalności Serwisu wskutek przyczyn technicznych. Ograniczenia lub
przerwy techniczne mogą również wystąpić w systemach, z których korzysta Serwis, co może
skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji
czy zalogowania się. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z
Serwisu oraz przerwy techniczne, trwały jak najkrócej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Przekazywane dane osobowe przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, są
zbierane i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.

2. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu
końcowym Użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu zgodnie z polityką cookies
(https://www.easttravel.pl/polityka-prywatnosci/) .

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści
Regulaminu na stronie internetowej easttravel.travelpay.online.

2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie w chwili umieszczenia go na powyższej stronie
internetowej.

3. Organizator może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące
szczegółowo daną usługę oferowaną w ramach Serwisu lub pakietu takich usług.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego
Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i
miejscowo polski sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a zwłaszcza:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia
2022.06.29),

2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344
t.j. z dnia 2020.03.03.),

3) ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19),

4) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów
prawa.

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem
sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) nie jest stosowana
do umów o Imprezę Turystyczną, z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art.
17 oraz art. 20 ust. 2 tej ustawy – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 tej ustawy.